Chu Lai

16 chỗ
30 chỗ
4 chỗ
45 chỗ
7 chỗ

Tất Cả Chuyến

Chu Lai – Quảng Ngãi

950.0004.500.000 Đặt xe nhanh
16 chỗ
30 chỗ
4 chỗ
45 chỗ
7 chỗ

Tất Cả Chuyến

Chu Lai – Sa Kỳ

950.0004.500.000 Đặt xe nhanh
đặt xe